Attól, amit szem elől tévesztenek


Talán sokaknak ismerős ez a mondat, és engem most először gondolkodtatott el, pedig számtalanszor hallottam már a ezt a dalt. Ha kicsit eltöpreng az ember rajta és visszagondol a múltra, saját életében elkövetett hibáira, de főleg azoknak okaira, akkor rádöbbenhet, hogy az esetek nagy többségében mi magunk állítunk akadályokat saját utunkba. Mintha a tulajdon árnyékunk gáncsolna el olykor-olykor. Legalábbis én így éreztem, érzem. Nyilván vannak külső, környezeti okok, amit szem elől tévesztenek nem tehetünk, de a hozzáállás, a magatartás megválaszolatlan kérdése, az saját ügy, személyes, egyedi és megismételhetetlen.

Válasz attól Taizé honlapon, az alábbi címen megjelent írásokra: Hogyan egyeztethetjük össze a kiengesztelődést a sokszínűséggel? Melyek a különböző felekezetű keresztények közötti párbeszéd előfeltételei?

Ez az írás a keresztények közötti egység kérdésével foglalkozik.

nem téveszt szem elől

Az egység, ahogyan Taizében értik A fent említett írások alapján megpróbáltunk a végére járni annak, hogy a Taizé közösség szerint mit jelent az egység és hogyan lehet eljutni arra. Ahogyan más Taizé írásokban, itt is sok minden marad tisztázatlan, mert a megfogalmazás gyakran túl általános és az utalások tág teret engednek az eltérő értelmezéseknek.

felhívni vigyázzon a szemére

Miként továbbíthatjuk mindenki felé Krisztus békéjét, ha megmaradunk az elkülönültségben? Ennek alátámasztására az 1 Korinthus t  használják, amit szem elől tévesztenek Pál a test tagjainak hasonlatát használja, amelyek noha különbözőek, mégis egymáshoz tartoznak, s szükségük van egymásra a maguk másságában, egyediségében.

Az is látható a cikkekből, hogy a Amit szem elől tévesztenek mozgalom azt szándékozik keresni, ami a másikban igaz, anélkül, hogy kinek-kinek a saját egyediségét fel kelljen adnia. Most, mondják, párbeszédet kell folyatnunk és nyitottnak kell lennünk mások látásmódjára, miközben nem szabad szem elöl téveszteni a lényeget mit értenek ez alatt?

Egység a Bibliában Szeretnénk a Biblia fényében megvizsgálni ezeket a gondolatokat, így először a két idézett igehelyre válaszolunk: 1Korintus 12 és Róma 12, Az összefüggés közelebbi vizsgálata nélkül azt feltételezi az író, hogy a test hasonlata a különböző keresztény hitvallásokra és hagyományokra vonatkozik.

Recept mindenkinek

Nincs szükség a korai egyháztörténet különösen mélyebb ismeretére ahhoz, hogy tudjuk: egy ilyen magyarázat anakronisztikus, ezért el kell utasítanunk. Ha úgy akarjuk érteni a Pál apostol által írt szöveget, ahogy azt ő szándékozta, meg kell próbálnunk megérteni saját korát és helyzetét, amennyire csak lehetséges.

Az írás kihasználása az, ha egyszerűen a mai, modern helyzetet magyarázzuk bele a Bibliába.

myopia szemcsepp vitamin

Pál apostol idejében nem léteztek különböző felekezetek. Sok helyen voltak gyülekezetek, melyek gyakran Pál vagy valamelyik munkatársának igehirdetésére jöttek létre. Amit szem elől tévesztenek tanításban, lelkületben és az ezekből fakadó mindennapi életben való egység nagyon fontos volt. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:  egy az Úr, amit szem elől tévesztenek a hit, egy a keresztség,  egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.

Ezért használta Pál a test képét arra, hogy intse és helyreigazítsa őket.

Idézetek - elvesz

Látta, hogy a keresztények közötti alapvető egység és szeretet veszélybe került. Hangsúlyozta, hogy minden kereszténynek sokkal inkább a test építésén, azaz az egyházban lévő testvérekért kell fáradoznia, mintsem saját maga épülésén.

ahol a látvány visszatér

Mindenkinek szolgálnia kell az Istentől kapott ajándékaival és így megtalálhatja helyét Isten egyházában. Világos, hogy a Róma levélből idézett igét is ugyanígy kell értenünk.

Pál itt konkrét ajándékokról beszél: prófétálás, tanítás, vigasztalás, intés, elöljáróság… hogyan lehet ezeket az egyes felekezetekre érteni?

A különböző tagok és ajándékok nyilvánvalóan nem a különböző felekezetekre vonatkoznak, melyeknek eltérő a tanítása, felépítése, liturgiája és szokása, s melyek eltérően magyarázzák az írást, Isten lényét, a tanítványságot, az egyházat, a megváltást és az örökkévalóságot. Valójában nincs egység ezek között a felekezetek között.

gyümölcs a látáshoz

Ennek valóságát nem lehet letagadni, hacsak valaki nem ismeri vagy nem veszi komolyan a Szent Írást vagy nem érdekli saját hitének tartalma és kikerüli a különbségekről való beszélgetést arra hivatkozva, hogy azok nem a lényeghez tartoznak. Az az egység azonban, amiről Pál beszél a attól képén keresztül, nem létezhet enélkül. Az igazság csak azt az igazságot jelentheti, amelyet Jézus kinyilatkoztatott, mindenki számára felismerhetővé tett, s amely egyedül képes arra, hogy mély Istenben való egységet teremtsen.

Nagy dolgot cselekszünk mi, azért nem mehetünk alá

Alois testvér felhívása kiengesztelődésre egyáltalán nem bibliai értelemben vett egységre való felhívás. Arra hív, hogy a különbözőségeket és szembenállásokat egymáshoz kapcsoljuk, mondván, hogy senki sem birtokolja az igazságot. Isten Igéjének világos kívánalmai hiányoznak ebből a gondolkodásból és az evangélium igazságát következetesen aláássa.

  • Nagy dolgot cselekszünk mi, azért nem mehetünk alá Dieter F.
  • Polikromatikus látásvizsgálati diagramok
  • Szem elől téveszt Angol - Magyar-Angol Szótár - Glosbe
  • A tanulók szemének védelme
  • Idézetek - elvesz
  • Az "szem elől tévesztett kóser hús" törvénye, ami messze túlmutat önmagán Közzétéve Szerző: zolirabbi Kedves Olvasók!

Térjetek ki előlük! Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét.

A keresztényeknek tudatában kell lenniük ennek és szilárdan ragaszkodniuk ahhoz, amit az apostoloktól tanultak.

II. rész, 95/b lap

A keresztény hagyományt az apostolok tanítása foglalja magába, nem pedig évszázadokkal később lefektetett dogmák. Az evangélium, amit Pál hirdetett ugyanaz, mint amit ma is megtalálunk a Bibliában.

Ráv ugyanis egyszer az Istátit folyón járó kompnál ülve látott valakit, aki egy kóser állat fejét tisztította a rajta lévő vértől a folyóban. Ez a komp pedig egy olyan város kikötőjében működött, ahol a mészárosok többsége zsidó volt, és az ottani húst kósernek tekintették.

De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont, ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!

Az "szem elől tévesztett kóser hús" törvénye, ami messze túlmutat önmagán

Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen! Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek?

Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.

Ebből a helyzetből nagyon jól láthatjuk, amit szem elől tévesztenek milyen fontos volt a keresztényeknek a tanításban való egység. Összegyűltek ugyanis Jeruzsálemben, hogy keressék és megtalálják Isten válaszát ebben a kérdésben lásd Apostolok Cselekedetei Az igazságszeretet az előfeltétele az igazi egységnek Amit szem elől tévesztenek olyanok, akik intoleránsnak tartanák Pál szavait.

Swain Special Interactions

Valójában Isten kijelentett igazsága iránti nagy szeretetét és a hívők egysége iránti törődését fejezik ki, amit szem elől tévesztenek Isten jelenlétéről és szeretetéről kell tanúskodnia: "De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan amit szem elől tévesztenek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.