Materialista nézet


Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! MARX Gyakran panaszkodtak, hogy a marxista filozófiai irodalomnak az a része, materialista nézet élvezhető - a marxizmus-leninizmus klasszikusai - legnagyobbrészt nehezen vagy materialista nézet nem hozzáférhető, az a része, pedig, materialista materialista nézet hozzáférhető, nem élvezhető, mert csak különleges témákról szól.

Ezért igyekeztem könyvemet úgy megírni, hogy minden gondolkodni tudó és akaró testi vagy szellemi munkás minden különösebb előképzettség nélkül megérthesse.

Remélem, hogy a könyv népszerű volta nem rontott annak színvonalán. Az olvasóknak kell eldönteniök, sikerült-e és mily mértékben ezt a két, bizonyos fokig ellentétes és nem könnyű materialista nézet megoldanom. A filozófia az osztályok küzdelmét késérő ideológiai harc. Ezért nyíltan és leplezetlenül állást foglaltam a tudományos világnézet ellenfeleivel szemben, akik tudás helyett miszticizmust terjesztenek. Mégis remélem, hogy a marxizmus szelleme ellen nem vétettem: minden a múltban jelentős szerepet játszott - akár materialista, akár idealista - irányt, amelyet érintenem kellet, a maga kora mértékével igyekeztem mérni és pl.

E könyv - egy nagyobb munka első része - a modern materializmus alapelveit tárgyalja, a következő rész a materialista nézet gondolkodásmód alapvonásait tartalmazza majd.

Mint oly írást, amely a m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t r ő l szól, nem ajánlhatom másnak, mint e világnézet magyarországi hordozójának, a M a g y a materialista nézet K o m m u n i s t a P á r t -nak amelynek soraiban, beleszámítva a S zociáldemokrata Pártban töltött másfél évtizedet is, immár négyésfél évtizede harcolok, amelynek alapításában tevékenyen résztvettem és amelynek mindig fegyelmezett és hű katonája igyekeztem lenni.

Materializmus – Wikipédia

Budapest, szeptember 1. Mi a filozófia? Polgári filozófusok a legeltérőbb és nem egyszer legellentmondóbb feleleteket adták és adják arra a kérdésre, hogy mi a filozófia? Vegyünk találomra néhány példát. Állásfoglalás ez az egész élettel szemben.

Első rész: A modern materializmus alapelvei

Minden filozófia sajátosan egyéni módja az életnek, a gondolkodásnak és a cselekvésnek Filozófia nem egy van, - mondja - hanem sok, mert hiszen egy-egy egyéni lét élménye és gondolatai sűrűsödnek benne tanokká össze. Tény tehát, hogy sok filozófia van, mint ahogyan sokféle állásfoglalás lehetséges a világgal szemben.

materialista nézet

S ez a tárgy az igazság. Annak a filozófusnak van tehát 1 Halasy-Nagy J.

  1. Rudas László - Materialista világnézet | alfredomunkaruha.hu
  2. materialista | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár
  3. A materializmus keletkezése

Vajjon a hamis filozófiák, amelyeknek nincs igazuk, szintén tudományszámba mennek? Más szóval: mi a különbség a filozófia és a többi tudományok között? A filozófia, ha ez a meghatározás igaz, két és félezer esztendeje olyasvalamit hajszol, ami nincs és amit hiába keres.

materialista nézet

És szerencse is, hogy nem leli meg azt, amit keres, mert olyasvalamit materialista nézet, ami nem volna nagyon ínyünkre vagy inkább nagyon is nem volna ingünkre.

E két álláspontról nézve tehát a filozófia nem tudomány, hanem látszattudomány, mert olyasvalamivel foglalkozik, ami elérhetetlen, ami nem lehet látás edzés közben tudomány célja és emberi megismerés tárgya.

Vegyünk már most néhány nem magyar szerzőt. Az egész középkori, ú. De ennek nála csak az volt az oka, hogy az okság kategóriáját, amely magánvallókra nem, hanem csak jelenségekre érvényes, az istenségre alkalmazhatónak nem tartotta. Igaz ez?

Tartalomjegyzék

Hogyan játszhatott akkor a filozófia évezredeken keresztül oly nagy szerepet, mint amilyet játszott? És miért játszik nem kis szerepet napjainkban is? Forduljunk régebbi szerzőkhöz, forduljunk a nagy filozófusokhoz.

Vegyük őket megint pártállásukra való tekintet nélkül szemügyre és a történelmi sorrendet se vegyük túlságosan szigorúan. Vegyünk már most néhány materialistát.

Kezdőlap szeptember A materializmus jelentőségéről Materialista nézet materializmus jelentőségéről A TITOKFEJTŐ Körök tevékenységének szellemi alapjai Grandpierre Attila: A materializmus jelentőségéről A materializmus, ahogy ezt képviselői egyre nyíltabban vállalják is, lényegében fizikalizmus, hiszen az anyagot a fizika tudománya vizsgálja. A materialista tudósok, filozófusok és az egyre inkább a hatásuk alá kerülő társadalom azonban, úgy tűnik, elmulasztotta meggondolni, miféle következményekkel jár egy ilyen szűk szakmai módszertan, ha világnézetté akarják általánosítani, és kivinni a laboratóriumokból, fizikai kutatóintézetekből a társadalomba. Ahhoz, hogy egy szűk szakmai kutatási alapelvet ami persze a fizikusok körében távolról sem általánosan elfogadott! A materialista nézet azonban mindmáig nem alakítottak ki társadalmilag átlátható, mindenki számára világos képet. Pedig ez már általános iskolai szinten is könnyedén megtehető.

Ezek a meghatározások is tá vol vannak attól, hogy egyöntetűek legyenek, ellenkezőleg, inkább nevezhetők tarkáknak és nem egyszer ellentmondóknak. Felmerül a kérdés: miért van ez?

Miért materialista nézet adnak a filozófusok arra a kérdésre, hogy mi a filozófia, oly egyöntetű és félre nem érthető feleletet, mint amilyent adnának a matematikusok vagy fizikusok, ha azt a kérdést intéznék hozzájuk, hogy mi a matematika vagy fizika stb.

Ennek több oka van. Az első ok az, hogy materialista nézet filozófia tényleg különböző szerepet játszott a különböző korszakokban.

Elnevezése[ szerkesztés ] Neve a latin materialis anyagi, anyagra vonatkozó szóból származik. Mint tudományos szakkifejezést, terminus technicust a Leibniz már filozófiai értelemben is használta.

Egy másik ok talán még lényegesebb: ez pedig az, hogy a filozófia mindig - napjainkig összefüggött a v ilágnézettel, ami nem maradhatott befolyás nélkül arra, hogy miben látták a filozófia feladatát, materialista nézet, hogy mint minden tudomány, materialista nézet bennünket körülvevő világot kutassa, vagy pedig, azon, túlmenően, olyasmi után fusson, ami a többi tudomány materialista nézet elérhetetlen, de a filozófia számára is elérhetetlennek bizonyult.

Nem kell bővebben bizonyítani azt a tényt, hogy a filozófia a világnézettel összefüggésben állt és a mai napig áll. Először is ez keresztülcsillámlik azokon a meghatározásokon is, amelyeket fent felsoroltunk.

Másodszor: a filozófiának éppen az a különleges feladata a többi tudományokkal szemben, hogy az általuk elért eredményeken a világ általános képét, világképet, világfelfogást építsen fel. Harmadszor ezt kereken ki is materialista nézet nem egy filozófus, aki a filozófia történetével foglalkozott. Idézzünk megint néhány szerzőt, aki a legújabb filozófiában nem jelentéktelen szerepet játszott.

Bevezetés a filozófiába. Windelband: Einl. Harmadszor, ezzel Sztálin kidomborítja, hogy a filozófia nem magánügy, hanem pártügy, hogy a filozófiai kérdések körül époly osztályharc folyik, mint a társadalmi élet minden más terén, sőt mint látni fogjuk, a filozófia az osztályharc egyik központi, kérdése és fontos fegyvere - így volt ez mindig, a múltban és így van ez a jelenben, is.

A materializmus jelentőségéről

Igaz, hogy Sztálin 9 Engels: Anti-Dühring. Sztálin: A leninizmus kérdéséi. Erről még meg fogunk győződhetni. Könnyen belátható, hogy ez nem is lehet máskép. Más tudományokban materialista nézet sokszor eltérők a vélemények egy-egy kérdésről. Emlékezzünk csak pl. Ismeretes, hogy Newton szerint a fény a Napból kilövelődő parányi részecskék zápora szemhártyánkon emissziós elméletmíg Materialista nézet szerint az éter hullámmozgása.

Sokáig materialista nézet a harc a két ellentétes nézet között, míg végül a XIX. Ez csak egy példája annak, hogy más tudományukban is gyakran folyik harc és nem materialista nézet igen heves harc oly kérdésekről, amelyekre a tudományok pillanatnyilag nem tudnak egyöntetű választ adni. Ezek a kérdések nem ennek vagy annak a tudománynak a körébe tartoznak csak, hanem világnézeti kérdések s mint ilyenek nemcsak a szakembereket érdeklik, hanem kisebb-nagyobb mértékben minden gondolkodó és tudatos embert.

Épen ezért lehetetlen, hogy a mai társadalomban, amely osztályokra bomlik, a különböző társadalmi osztályok képviselőinek ne térjen el a véleményük erről a kérdésről és ne folyjon harc körülöttük.

materialista nézet

De a társadalom már sok é vezrede osztályokra szakad. A tudományos filozófiának már a bölcsője is - Görögországban, az antik társadalomban - az osztálytársadalomban, közelebbről a rabszolgatársadalomban ringott s a filozófia egész eddigi története az Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

materialista nézet

Csak napjainkban, a Szovjetunióban van ez máskép. Ebből következik, hogy eddig minden filozófia valamely meghatározott, a múltban szerepet játszott osztály világnézetét tükrözte vissza és ma is minden filozófia valamely osztálynak vagy jelentősebb társadalmi rétegnek a világnézetét tükrözi materialista nézet. Ez, mint láttuk, Csak hozzá kellett volna tennie: minden filozófia a maga kora gondolatokban kifejezve — de csak ennek vagy annak az illető korban szerepet játszó társadalmi osztálynak szempontjából.

Miért hamisítják meg tudatosan a filozófia történetét és, ahol csak lehet, elferdítik a materializmus szerepét benne?

Tartalom ajánló

Materialista nézet nem található egyetlen a filozófia történetéről szóló nem marxista mű sem, amelyben a materializmus múltbeli szerepe vagy jelenlegi formája az igazságnak megfelelően volna feltüntetve? Azért, mert a filozófia története maga is ennek vagy annak az osztálynak a szempontjából íródik, vagyis osztályérdekekkel függ össze.

De ami nem kevésbbé fontos: más tudományok folytonosan haladnak előre; a régi kérdéseket megoldják, új problémák merülnek fel, amelyek a maguk részéről megoldást nyernek.

Amíg majdnem minden tudomány útja szakadatlan haladás lőre, a filozófia látszólag folyton egy helyben topog, vagy legjobb esetben körben forog, mindig elölről kezdi, örökösen vissza-visszatér kiinduló pontjához. Hát materialista nézet évezredeken keresztül nem lehetett eldönteni ezt a kérdést? Azt a kérdést, hogy mi minek a terméke, az anyagi világ a szellemé-e vagy fordítva? Vagy azt a kérdést: megismerhető-e a világ az emberi ész számára vagy sem?

Pedig a tudományok egész fejlődése régen eldöntötte már úgy az első kérdést az anyagi világ javára, mint azt is már régen, de különösen napjainkban megcáfolhatatlanul szemünk elé tárja, hogy a világ megismerhető és mindig jobban megismerjük.

  • A materializmus keletkezésének két fő állomása Nem szükséges különösebben mélyre tekintenünk korunk szellemi helyzetébe, hogy világosan lássuk alapjellegét.
  • Он поддерживал кольцо, повернутое на оси так, что оно было обращено к небу и смотрело в точку, находившуюся на полпути к зениту.
  • Magyar Nemzeti Digitális Archívum • Materialista világnézet

Mégis azok megoldása előbb vagy utóbb sikerül, ezeken az emberiség évezredek óta hiába látszik törni a fejét. Ennek oka azonban nem a problémákban magukban van, hanem éppen abban, materialista nézet míg a többi tudományos problémák megoldása nem érinti vagy csak távolról érinti a különböző társadalmi osztályok érdekeit, addig a filozófiai problémák, mint világnézeti kérdések, az osztályharc középpontjában álltak mindig és állnak ma i s.

The philosophy of cynicism - William D. Desmond

Az emberiség nem azért vesződik már évezredek óta bizonyos kérdésekkel, mert nehézségük miatt nem tud rájuk feleletet adni, hanem azért, mert társadalmi osztályok harcának tárgyai és ezért ezek a kérdések addig nem juthatnak nyugvópontra, amíg maga az osztályharc nyugvópontra nem jut.