Vizuális funkciók vizsgálata. Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből


Bevezetés a neuropszichológiába | Digitális Tankönyvtár

Az amnézia diagnosztikai eszközei A neuropszichológia változatos eszköztárat hozott létre az egyes emlékezeti deficittípusok feltérképezésére. Számos eljárás létezik a vizuális és verbális epizodikus tanulási funkciók vizsgálatára, a távoli szemantikus és önéletrajzi emlékezeti felidézés deficitjének kimutatására, valamint a különféle anyagspecifikus emlékezeti károsodások feltárására. A szakirodalomban ismert valamennyi emlékezeti vizsgálóeljárás bemutatása messze meghaladná ennek a fejezetnek a kereteit, így most csak azoknak a nemzetközi gyakorlatban ismert eljárásoknak hogyan kezeljük a rövidlátást vizuális funkciók vizsgálata szorítkozom, amelyek a hazai kísérleti és klinikai munkában már alkalmazásra kerültek.

Az emlékezet neuropszichológiai vizsgálata iránt érdeklődők részletes tájékoztatást találnak Dellis és KramerLezakKapurMayes és WarburgSpreen és Strauss valamint Wilson munkáiban, magyar nyelven pedig részletes áttekintést adnak Szendi és mtsai Az anterográd amnézia diagnosztikája Kritikus kérdések az vizuális funkciók vizsgálata amnézia vizsgálatánál Az anterográd amnézia diagnosztikájánál a vizsgáló módszereket úgy kell megválasztanunk, hogy képesek vizuális funkciók vizsgálata megválaszolni a következő alapve-tő kérdéseket: 1.

Találunk-e károsodást az elemek és a hozzájuk kapcsolódó kontextus kódolásában és emlékezeti megtartásában? Az elemek és a kontextus megtartása eltérő színvonalon károsodtak-e? Található-e eltérés a felismerési és a felidézési funkciók színvonalában? Valamennyi modalitást érinti-e a tanulási deficit? A rövid távú emlékezeti funkciók érintetlenek-e? Az anterográd amnézia diagnosztikai módszerei A nemzetközi neuropszichológiai gyakorlatban egyaránt alkalmazzák a nagy neuropszichológiai emlékezetvizsgáló battériákat és az egyes funkciók célzott vizsgálatára alkalmas kisebb tesztcsomagokat l.

Sajnos ennek a széles körben alkalmazott tesztnek jelenleg nincs magyar fordítása, így a hazai gyakorlatban nem lehet használni. A nemzetközi szakirodalomban gyakran hivatkozott, anterográd emlékezeti zavart vizsgáló eljárások Forrás: Baddeley et al. Kónya, Verseghi. A leggyakrabban használt verbális tanulási teszt. Elsősorban az interferencia-hatások kimutatására alkalmas.

Vizuális emlékezeti funkciók vizsgálatára kialakított teszt.

Bevezetés a neuropszichológiába

Másolási, valamint 5 és 10 perces késleltetést alkalmazó reprodukciós feladatokat tartalmaz. Hasonló struktúrájú, mint az Auditív verbális tanulási teszt.

a szem látása élesen romlott

Mindkét eljárás jól használható anterográd vizuális funkciók vizsgálata tünetek detektálására. A vizuális felismerési funkciók vizsgálatára kialakított eljárás. Doors and People Test Ajtók és emberek tesztBaddeley et al. Négy altesztből álló tesztcsomag. Verbális és vizuális felidézési, valamint felismerési funkciók vizsgálatára alkalmas.

Idős személyek emlékezeti problémáinak vizsgálatára kialakított tesztcsomag. Arcokkal, ábrákkal, szavakkal kapcsolatos felismerési tesztekből és vizuális funkciók vizsgálata páros asszociációs tanulási vizuális funkciók vizsgálata áll. A teszt a téri tanulási funkciók károsodásának vizsgálatára szolgál.

Különösen jól alkalmazható idősebb személyek vizsgálatára. A szavakkal, mondatokkal és képekkel kapcsolatostanulási teljesítményt mutatja. Több altesztje a végrehajtó funkciók sérülésének vizsgálatára is felhasználható. Recognition Memory Test Felismerési emlékezeti tesztWarrington, Rey-Osterreith komplex vizuális funkciók vizsgálata teszt, Rey, ; Wallon et al.

A legszélesebb körben használt felismerési teszt. Két külön altesztje van a szavak és az arcok felismerésére. A vizuális emlékezeti zavarok feltárására kialakított teszt.

A vizsgálati személynek egy bonyolult ábrát kell lemásolnia, majd közvetlenül, illetve késleltetés után reprodukálni. Rivermead Viselkedéses Memória Teszt. Wilson et al. Az egyik legnépszerűbb emlékezeti vizsgálóeljárás. Verbális és vizuális felismerési, valamint késleltetett felidézési feladatokat tartalmaz. Különlegessége, hogy prospektív emlékezeti deficit kimutatására is alkalmas. Hat altesztből álló tesztcsomag.

Téri-vizuális vázlattömb – Wikipédia

Történet- ésábrafelidézési, formatanulási és problémamegoldási feladatokat tartalmaz. Széles körben használt emlékezeti teszt. Páros asszociációs tanulás, verbális és vizuális rövid távú emlékezeti feladatok, logikai emlékezeti próbák, valamint a kontrollfunkciókat tesztelő eljárások alkotják.

Számterjedelmi feladatból, téri tanulási próbából, vizuális felismerési feladatból és hívóingeres vizuális A specifikus emlékezeti tesztek közül három olyan eljárást ismertetek, amelyek segítségével egyrészt meg lehet válaszolni az anterográd amnéziás zavarokra vonatkozó alapvető kérdéseket, másrészt a hazai gyakorlatban is alkalmazásra kerültek.

  1. Szemhosszú rövidlátás
  2. Mantek javította a látást

A tesztet annak érdekében alakították ki, hogy detektálhatóvá váljon az emlékezet mindennapi funkcióiban beállt károsodás, továbbá, hogy követhetőek legyenek az emlékezeti zavarra irányuló gyógykezelés utáni esetleges változások. Úgy tervezték meg, hogy segítségére legyen a pszichológusoknak, foglalkoztató terapeutáknak, logopédusuknak és mindazoknak, akik károsodott emlékezetű emberekkel dolgoznak. Mivel az RBMT-nek négy párhuzamos változata van, így elkerülhető, hogy az ismételt vizsgálatokat ugyanazzal a teszt anyaggal kelljen végrehajtani.

Az RBMT megfelel a pszichológiai tesztek gyakorlati követelményeinek: rövid, használata és az eredmények értelmezése könnyen megtanulható. Ezen kívül nagyon különböző körülmények között is jól használható. A tesztnek óta létezik magyar változata Racsmány és Kónya,számos tanulmány adott közre klinikai adatokat, de a teljes magyar normatív adatbázis még nem került közlésre.

Vizuális funkciók vizsgálata és emberek emlékezeti teszt Doors és People Memory Test — D és P Az Ajtók és emberek teszt Baddeley és mtsai, egyedülálló az vizuális funkciók vizsgálata kapcsolatos nemzetközi tesztkínálatban, mert egyszerre mutatja ki a téri-vizuális és verbális hosszú távú emlékezeti funkciók disszociatív sérülését, és a felidézés és felismerés szelektív károsodását. A tesztnek négy komponense van, a vizuális felidézést, felismerést nem verbalizálható képi anyagokkal, míg a verbális felidézést és felismerést különböző gyakoriságú nevek és foglalkozások memorizációjával vizsgálja.

Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből

A tesztnek óta létezik magyar fordítása, a magyar változatokkal kapcsolatos klinikai adatokat kutatócsoportunk a közeljövőben fogja publikálni Racsmány és Albu, előkészületben. Helytanulási teszt Location Learning Test — LLT A Helytanulási teszt Bucks homályos látás fizikai megterhelés után mtsai, a téri hosszú távú tanulás vizsgálatának elismert, széles körben validált módszere.

A teszt eredeti változatát Bucks és Willisonl. Bucks és mtsai, dolgozták ki, akik a tesztben leírt feladatok segítségével el tudták különíteni a demenciában szenve-dő és az egészséges idős vizsgálati személyeket, és a teszt tanulási profilja alapján a demenciában szenvedő betegeket meghatározott alcsoportokra tudták felosztani.

A teszt kereskedelmi forgalomba került változatát egészséges személlyel standardizálták, a teszt kézikönyve tartalmazza a részletes normatív adatokat.

A tanulás eredményessége szemléletes mutatója az iskola munkájának. Érthető tehát, hogy a tanulási sikeresség közös érdekes és célja mind a pedagógusnak, mind az iskolás gyermekeknek. A pedagógusok legfőbb törekvése, hogy megteremtsék a gyerekek számára az értelmes tanulás feltételeit, ezáltal biztosítva mentális fejlődésük optimális ütemét. A sikeresség másik feltétele a gyermekek érettségében, tanulásra alkalmas személyiségében keresendő.

A standardizált változatban tíz hétköznapi tárgy van elrendezve egy 5x5-ös mátrixban. A vizsgálatvezető bemutatja a képekkel kitöltött mátrixot, majd lefedi egy üres mátrixszal, és a képeket ábrázoló kártyákat odaadja a vizsgálati személynek, és megkéri, hogy helyezze őket a korábban látott helyükre Bucks és mtsai, A teszt két azonos értékű téri elrendezést tartalmaz, amely lehetővé teszi a teszt-reteszt vizsgálatot.

A vizsgálatvezető összesen öt alkalommal mutatja be ugyanazt az elrendezést, majd tizenöt perces, nem-vizuális feladattal kitöltött késleltetést követően újra felidézteti a tárgyak helyét a vizsgálati személlyel. Végül egy felismerési teszt következik, amely során a vizsgálati személynek tíz új inger közül kell kiválasztania a korábban látott képeket.

Funkciói[ szerkesztés ] A téri-vizuális vázlattömb egy jól körülhatárolt rendszer, melybe az információ két úton juthat — az egyik út a vizuális észlelés, a másik a vizuális képzelet. Fontos szerepet játszik a képzeleti képek megjelenítésében és manipulációjában. Erre a megállapításra Brooks-mátrix feladatok segítségével jutottak. További fontos szerepét abban a kísérleti helyzetben detektálták, amelyben a vizsgálati személyeknek egyik esetben képzeletük segítségével, míg másik esetben verbális úton kellett szavakat elsajátítani.

Az egyes próbákban mutatott teljesítmény alapján kalkulálható a tanulási görbe, amely fontos indikátora lehet a téri tanulási deficitnek. A felismerési és felidézési teljesítmény összehasonlítása további lényeges információkat szolgáltathat.

Magyar nyelvű klinikai adatok találhatók Racsmány és mtsai in press tanulmányában. A retrográd amnézia diagnosztikája Kritikus kérdések a retrográd amnézia vizsgálatánál A retrográd emlékezeti zavarok vizsgálatánál a diagnosztikai eszközöket úgy kell megválasztanunk, hogy választ kapjunk a következő kérdésekre: 1. Időben rövid vagy kiterjedt-e a retrográd amnézia? Eltérő színvonalú-e az epizodikus és szemantikus emlékek előhívásának képessége?

Található-e disszociáció ebben a két emlékezési formában? Kimutatható-e különbség a személyes és publikus emlékek felidézésének képességében?

A személyes és publikus emlékek károsodásának pontos idői grádiensének megállapítása. Önéletrajzi emlékezeti interjú The Autobiographical Memory Interview — AMI Az AMI-t az önéletrajzi emlékek felidézésében előforduló időgrádienssel jellemezhető zavarok vizuális funkciók vizsgálata alkották meg Kopelman és mtsai Az interjú előzményének egy eredetileg Galton által kidolgozott hívóingeres felidézési eljárás szolgált, amely a hetvenes években, mint Crovitz-technika Crovitz és Schiffman, vált ismertté.

Az interjú legnagyobb erénye, hogy segítségével külön lehet elemezni az önéletrajzi emlékek két külön aspektusát: az önéletrajzi események és a személyes életünkhöz kapcsolódó szemantikus tények felidézésének képességét, három nagyobb életperiódusból. A távoli emlékek két vizsgálóeljárása A. Mindkét eljárást annak érdekében hozták létre Mayes és mtsaihogy az idői grádienssel jellemezhető retrográd amnéziás zavaroknál elkülönülten vizsgálhassuk a különböző vizuális funkciók vizsgálata periódusokban elsajátított publikus emlékek felidézésének képességét.

A vizsgálati személyeknek összesen 80 darab híres névvel kapcsolatban kell azonosítást végezniük.

Navigációs menü

A tesztekkel kapcsolatos évtizedes klinikai tapasztalat alapján Látási problémák szédüléssel úgy véli, hogy az eseményekkel és a nevekkel kapcsolatos személyes szemantikus emlékek disszociatívan sérülhetnek retrográd amnéziában. A munkamemória-sérülés diagnosztikája Kritikus kérdések a munkamemória alrendszereinek vizsgálatánál A munkamemória-deficit diagnosztikájánál a következő alapvető kérdéseket kell tisztázni: 1.

Milyen modalitásokra terjed ki a munkamemória-kapacitás csökkenése? Eltérő színvonalon károsodott-e a verbális, a téri és a vizuális munkamemória puffer rendszer? Milyen a viszony a munkamemória pufferek kapacitáscsökkenése és a hosszú távú tanulási képességek között?

Download 51kB Preview Abstract Obszesszív-kompulzív zavarban OCD, kényszerbetegség a klinikai tünetek egyik lényeges kognitív háttérfaktoraként legtöbb szerzõ a végrehajtó rendszer diszfunkcióját emeli ki Kuelz és mtsai, ; Abramovitch és mtsai, A végrehajtó deficit mellett számos kutatás számol be ugyanakkor vizuális emlékezeti nehézségekrõl pl. Moritz et al. Az elõadás részletesen tárgyalja az emlékezeti és a végrehajtó funkciók közti lehetséges összefüggéseket, bemutatva az ide kapcsolódó legfontosabb elméleti modelleket, elképzeléseket.

Számterjedelmi teszt A legelterjedtebb verbális munkamemória feladatot, a számterjedelmi tesztet, eredetileg Jacobs dolgozta ki ben, iskolai tanulók emlékezeti képességének vizsgálatára, és az elmúlt több mint száz évben ez a feladat vált a rövid távú emlékezeti képesség legfőbb vizsgálómódszerévé l. Racsmány, A feladat népszerűségét csak fokozta, hogy Wechsler beépítette a számterjedelmi feladatot intelligenciatesztjébe.

Ezzel a normatív adatbázissal a legnagyobb probléma, hogy pontozási rendszerében összevonják az úgynevezett forward előrefelé és backward visszafelé tesztek eredményeit, és közös mutatókat adnak.

60 nézet olyan

Számos vizsgálat bizonyította, hogy a visszafelé számterjedelmi teszt, amely során a bemutatott számokat fordított sorrendben kell visszamondani, elsősorban a központi végrehajtó működésének és nem a verbális munkamemória kapacitásának mérőeszköze l. Ennek a pontozási technikának köszönhetően a Wechsler intelligenciatesztek alapján nem lehet pontos képünk a verbális munkamemória-kapacitás egyéni különbségeiről.

látás asztigmatizmus műtét után

Spreen és Strauss, A korábbi magyar nyelvű vizsgálatok elsősorban a Wechsler-intelligenciateszt magyar fordításaira, a MAWI-ra, illetve a MAWGYI-ra épültek, amelyek a WAIS német nyelvű változatának fordításai, és a korábbi Wechsler-tesztek módszerét vizuális funkciók vizsgálata összevont mutatókat számolnak az előrefelé és visszafelé felvett számterjedelmi teszteknél Kun és Szegedi, A közelmúltban a magyar számterjedelmi teszt két párhuzamos változatát és magyar normatív adatokat közöltek Racsmány és mtsai Az Álszóismétlési teszt Nonword RepetitionTest Az Álszóismétlési vizuális funkciók vizsgálata olyan, egyre hosszabb értelmetlen szavakat kell megismételni, amelyek fonológiája, fonotaktikai struktúrája megegyezik a vizsgálati személy anyanyelvében fellelhető szerkezetekkel.

Jóllehet az Álszóismétlési teszt standardizált változatát csak ben hozták létre Gathercole és mtsai,az értelmetlen szavak megismétlésének képességét már jóval korábban alkalmazták a fejlődéspszichológiai vizsgálatok.

milyen termékek vannak a jó látás érdekében

A legszélesebb körben használt álszóismétlési feladat vizuális funkciók vizsgálata Auditory Skills Test Battery Auditoros készségek tesztkészlete, Goldman és mtsai, Sound Mimicry Hangutánzás altesztje volt, ennek a tesztnek a legnagyobb problémája az ingeranyag egyenetlensége volt. Többnyire egy szótagú álszavakból állt, a szavak kevesebb mint a harmada volt két vagy három szótagú. Ennél is nagyobb probléma, hogy az álszavak egy része nem követte az angol fonotaktika vizuális funkciók vizsgálata, így az ismétlési hibák jelentős része sokkal inkább az artikulációs nehézségből, nem pedig a munkamemória tárolási kapacitásából fakadt.

Gathercole és mtsai mindezek fényében hozták létre az Angol álszóismétlési feladat standard változatát, amely összesen 50 álszót tartalmaz, a legrövidebb egy, a leghosszabb öt szótagból áll Gathercole és mtsai, Az Angol álszóteszt azonban csak 10 éves korig differenciál, így a felnőttkorban meglévő egyéni különbségek vizsgálatára nem alkalmas.