A vasúti dolgozók látási normái


Uj Szó, Rövidesen megkez­dődnek a tavaszi mezei munkák. E munkák sikeres végrehajtásába a nemzeti bizottságoknak is be kell kapcsolódniuk szervező munkájukkal. A me­zőgazdasági termékek fokozásával biz­tosítani kell a lakosság élelmicikkek­kel való akadálytalan ellátását.

E a vasúti dolgozók látási normái tejesítésének biztosítására a nagymegyeri helyi nemzeti bizottság keretében egy öttagú mezőgazdasági bizottságot alakítottak.

Ebben a bi­zottságban képviselve vannak az egyéni gazdálkodók is. A bizottság tagjai meglátogatják az a látás lecsökkent, a szem pedig vizes gaz­dálkodókat, elbeszélgetnek velük, ta­náccsal látják el őket.

  1. Mondatok a látásról
  2. Látásélesség-teszt távolsága az asztaltól

Szükség ese­tén megintik az olyan gazdákat, akiknek az udvaráról elfolyik a trá­gyáié, kihordatlan az istállótrágya stb. Az eddigi felvilágosító munkanaK megvan az eredménye. Egyre több magángazdálkodó győződik meg ar­ról, hogy a nemzeti bizottság nem­csak az állam helyi szerve, hanem d dolgozók iránymutató segítője is. A nagymegyeri nemzeti bizottság tagjainak beszélgetése az egyéni gaz­dálkodókkal, szép eredményeket ho­zott.

A kis- és középparasztok köré­ben egyre többen tesznek kötelezett­ségvállalást. Az öt hektáron gazdálkodó Dobrov­szky György földműves versenyre hívta fel Nagymegyer és az egész já­rás magángazdálkodóit.

Hazánk felsza­badítása Dobrovszky György ezenkívül kö­telezettséget vállalt arra is, hogy va­lamennyi mezőgazdasági munkát ha­ladó módszerek alkalmazásával agro­technikai időben hajtja végre.

Húsz a vasúti dolgozók látási normái kukoricát vet és 15 ár burgonyát ültet fészkes ültetéssel, szemes mű­trágya használatával.

Dobrovszky példájára a helyi nem­zeti bizottság szervezésével ma.

mennyire öröklődik a gyenge látás

Ez állampolgári kötelességem, azért igyekszem ez évben minél több te jot, húst és más terméket terven felül beszolgáltatni. Méry Sándor múlt évi beszolgáltatá­si kötelezettségét is százalékban teljesítette, az olajos magvak kivéte­lével. Bízom abban — foly­tatja beszédét Méry gazda, hogy a helyes és agrotechnikai időben véj­zett munkával nagyobb lesz a hek­tárhozam is.

Többet fogok tudni ad­ni á közellátásnak. A továbbiekban Méry Sándor ar. A sertésbeszolgált i­tást elválasztott malacokkal fogja teljesíteni, s az egyik hízót meg ter­ven felül akarja beadni.

Hasonlókép­pen nyilatkozik Hegyi Károly család­ja is. Mennél több mezőgazdasági terméket fogunk beszolgáltatni, annál boldo­gabb és szebb lesz valamennyiünk élete.

A nagymegyeri helyi nemzeti bi­zottságnak tovább kell fejlesztenie az egyéni gazdálkodók kezdeményezé­sét.

amikor megjelennek a nézetek

Mintaképül kell állítani a ma­gángazdálkodók elé a hazafias m iz­galomba bekapcsolódott gazdákat. Urban József el. Az építkezés befejezésének határ idejét 12 nappal megrövidítették, a jobb munkaszervezéssel egy munkaerőt ta­karítottak meg, a fokozott gazdaságos­sággal és a legmodernebb munkamód­szerek érvényesítésével pedig csökken­tették az alapépítőanyag fogyasztását.

Ez az új rendszer lehetővé teszi, hogy a vidék, főleg a szövetkezeti tagok, kis­és középparasztok egészségére rend­szeres gondot fordítsanak. Tizenhét óra után a központ trencséni nemzetegészségügyi járási intézetében rendel, ahol állandó orvosi készenléti szolgálat van. Hogy elérjék a vasúti kocsik gyorsabb kör­forgását, az állomásokon való tartózko­dásuk normáját egytizedével csökken­tik. Az üzemköltségek csökkentésével, az anyag, tüzelő és energiatakarékos­kodással ebben az évben 1 ko­ronát takarítanak meg.

Akit a mozdony füstje megcsapott…

Az ösz­szes építőipari dolgozók tökéletesen megismerkedtek az anyag- és energia­fogyasztás normáival és az építkezés részterveivel az egyes dekádokra vonatkozóan. Közös személyes takaré­koskodási számlát vezetnek.

Az épít­kezésnél már jelentős sikereket értek Este van. Lassan kigyúlnak az utcai lámpák is. A játékkereskedés kiraka­ta is megélénkül. Piros és zöld fények világítják meg a játékokat. Vidáman integetnek a mackók kis gombsze­meikkel. A kirakat előtt kis, alig hároméves fiúcska áll meg, két kezét szülei fog­ják. Ujjongó kiáltásokkal üdvözöl minden új tárgyat, amit észerevesz.

Ezt vegyétek meg. És már indul is a vasúti dolgozók látási normái bejárat felé. A gyerek sír, neki éppen ez a kis vasút kell és éppen innen, de hát a gyermekálom nem mindig valósul meg. Különös izgalommal lépek be a Le­ningrádska utcán lévő játéküzletbe. Körülvesz a múlt, a gyermekkor. Az üvegpult alatt ugyanúgy, mint vala­mikor, színes golyók sorakoznak. A falnak támasztva gyermekbiciklik, au­tók, hinták.

szemcseppek a látásnevek javítására

A polcokon különféle já­tékok, nevető babák sorakoznak. Gyer­mekkorunk öröme, játéküzlet. A ked­ves, fiatal kiszolgálónő mosolyogva fo­gad.

  • Szemészeti jelek vetítője
  • Hogyan lehet rövid távon javítani a látást
  • A látás vitaminjához

Az egyiknek színes golyó kell, a másik pisztolyt akar venni. Egy fiatal lány babára alkuszik, de olyan kell neki, amelyiknek a nyaka is gumira jár. Karácsony körül elég sok szánkót adtunk el. Nagyon ked­veltek az NDK-ból érkezett felhúzha­tó játékok és babák is. De itt van a trak­tor mása is, amely felhúzás után tel­jesen úgy mozog, mint a valódi.

Gu­mikerekén simán gördül az asztalon. Közben ,két 10 év körüli fiú jön be az üzletbe. Körülnéznek és végül meg­állapodnak a falhoz támasztott nagy piros autóban. Az elárusítónő mosolyogva meg­mondja, pedig tudja, hogy úgysem vesznek semmit. A gyermekek egymásra néznek, az­tán köszönnek és kimennek.

Sándor Judit:Testbeszéd

Körülnézek az üzletben. Magam is a gyermekkor sok boldog pillanatára gondolok, amikor a vásárolt játékot kezemben szorongatva, kiléptem az utcára. Játékparadicsom a Tetában Az áruházban hullámzik a tömeg.

A ruhaosztályon már próbálják a tava­szi kabátokat. A rádió- és lemezosz­tályról vidám zene hallatszik. Valami felfokozott izgalom árad az embe­rekből. Mindenki vásárol. Egy pilla­natra megállok a játékok polca előtt Itt már olyan játékot is látok, mely előbb a játéküzletben elkerülte a fi­gyelmemet, vagy pedig ott nem volt kapható. Látok egész konyha-szoba­berendezéseket. Figyelmesen nézem Az idős. Mi­lyen lehetetlen arcuk van.

gyógyítja a hiperopiát műtét nélkül

A gyerekek bizony megijednek tőlük. Nem lehe­tett volna ezeknek szebb, valóban em­beribb ábrázatokat festeni? Tényleg van rajtuk valami merev és ijesztő vonás. Igaza van. Végignézek a gazdag polcokon, de az elárusítónő nincs megelégedve.

Egyforma mind. Lehetne gyártani mindenféle alakban, körte, alma for­mára. És színezni.

Nem pedig ilyen egyszerű bakelitből gyártani, amint itt látja. Megint meg kell állapítanom, hogy némi igaza van. Ő is megemlíti az NDK-ból érkezett babákat.

Egyet közelebbről is megné­zek. Ellentétben a mi gyártmányaink­kal, nem kaucsukból, hanem valami törhetetlen anyagból készült. Láttam egy táncoló fehér lovat is. Valódi csoda volt.

Mint a cirkuszok fehér lova. Aki tervezte, biztosan a Busch-cirkusz fehér lovait látta ma­ga előtt: Megtudhatjuk, hogy legjob­ban itt is a labdák, fogynak: Tegnap is darabot adtak el. És jönnek az ifjú vevők. Fogy az üveggolyó, a pisztoly, a különféle au­tók, stb.

Egy kis, négyéves lányka vonszolja nagyanyját. A gyerek kiabál. Az öregasszony előhalássza pénz­tárcáját és lassan, öregesen kiszámolja érte a pár koronát. Kezében a piros halacskával boldo­gan távozik unokájával együtt. Mind­ketten örülnek. Otthon majd játszani fognak a- halacskával.

  • Látás kettős kép
  • Milyen látomással szülhetsz te is
  • Vitaminok a szemre csepp myopia

Vidor István. A sítalp elasztikus műanyagból készült é; siklófelületén 20 horony fut végig.

A sítalp további előnye, hogy nem kell viaszkozni. Az olim­piai győztes szabadalmaztatta ezt a sítalpat. Az el­ső nylon méteráru A vasúti dolgozók látási normái a napokban került forgalomba. Ebben az évben az ottani selyemipar méter nylonanyag szövését tervezi. Ezt az új építőanyagot Jaroslav Listopai építő­művész találta fel. Az anyag igert olcsó, tartós és könnyű, készítéséhez kukoricatorzsát használnak.

Uj Szó, február (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A pa­lackban öt szerencsétlen halász hír­adása volt, kik a Dalmát partoknál vesztek el a viharban. A perionból készült fogas­kerekek előnye a zajtalan és pontos járás, valamint a tartósság. A perion­ból készült fogaskerekeknek előrelát­hatólag nagy jelentőségük lesz a fi­nom-mechanikában, különösen az elek­tiotechnikában és az optikában. Ezek­után a vasúti dolgozók látási normái a műanyagot nemcsak női harisnyák készítésére fogják használ­ni, hanem fontos szetepet kap a tech­nikában is.

Dolgov és M. Voronkov leningrádi tudósok feltalálták a kel­mék minden igényt kielégítő vízállóvá tételének módját. Különleges szerves sziliciumvegyületeket állítottak elő, benzinnel keverik s a ruhát ebbe az oldatba mártják.

A benzin egykettőre nyomtalanul elillan és a szerves szili­ciumvegyületek mikroszkóppal sem látható vékony hártyaként bevonják a szövet rostjait. A láthatatlan hár­tyát sem forró vízzel, sem vegyi oldó­szerrel nem lehet eltávolítani.

Az így kezelt kelméről az esővíz higanycsep­pekhez hasonlóan lepereg, s amellett a kelme vagy akár bőr külsőleg mlt­sem változik. Pórusosságát megtartja, tehát a levegő áthalad rajta. Az altatás úgy megy végbe, hogy a testhómérsék­Ie tét 26 C fokra csökkentik, miköz­ben kikapcsolják a vegetatív ideg­rendszert, mely tiltakozna a lehűtés ellen.

a látás az idegek miatt csökkent

Ez az állapot az összes életfunk­ciók korlátozását, minden sokkhatás­sal szembeni érzéktelenséget és a, fertőzéssel szembeni csekélyebb haj­landóságot jelenti, ami mind kívána­tos a gyenge páciensen végzett, sok időt igénybevevő műtéteknél. Az orvostudomány figyelmét az ál­latvilág téli alvóinak példája, a mor­mota vonta magára. Télen a mormo­ták visszahúzódnak alvógödrükbe, a hűvös földbe, ahol átadják magukat a halál és az élet közötti hideg váró­teremnek: a téli álomnak. A mormota testhőmérséklete nyáron 36—37 C fok, éppen annyi, mint az egészséges em­beré és szíve 60—et ver percen­ként, a téli álom beállta után pedig csak percenként 4—6-szor ver a szí­ve.

Szmirnov szovjet mérnök ere­deti szerkezetű villamos parké ttázö­gépével a parkettaillesztés minden mű­velete pontosan végezhető. A kis mo­tcrral hajtott gép tengelyén cserélni lehet a szükséges szerszámokat. A Szmirnov-féle parkettázógép kézben hordozható, súlya fémtokjával együtt kb 20 kilogramm.

megakadályozza a távollátást

A dolgozók az első naptól kezd­ve egyenletesen akarják teljesíteni ter­melési feladataikat. A felszabadítás A gépek és villamosberendezések dolgozói valamennyien beiratkoznak az üzemi munkaiskolákba és szaktan­folyamokra, hogy növeljék szakképzett­ségüket.

Magyar Narancs - Egotrip - Sándor Judit:Testbeszéd

Januári feladataik százszázalékos teljesítése után február első dekádjában magasan túlteljesítették a tervet. E sikerhez fő­leg a példás munkacsoportok és egyé­nek járultak hozzá, akik szocialista munkaversenyben túlteljesítik a meg­szabott normákat.

Paul Hogarth azon brit művészek közé tar­tozik, akik műveikben tovább fejlesztik az angol festészet realista hagyomá­nyait és a valóságot úgy tárják elénk, amilyen. Olvasóinkat biztosan érdekli, hogy a könyvben számos olyan rajz van, amelyekben Hogarth megörökítet­te Csehszlovákia deontológia a szemészetben vidékeit és né­pét.

A KÖKESZI nyolcéves középiskola utolsó évfolyamának pionírjai, akik fi­gyelemmel kísérik mezőgazdaságunk feladatait és fejlődését, a vasúti dolgozók látási normái napokban döntöttek jövendő foglalkozásukról.